آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله
آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله
استشار