ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰- ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و ۴۷۹۹۷- ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در شهرداری‌ها (دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیئت عمومی
ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰- ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و ۴۷۹۹۷- ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در شهرداری‌ها (دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیئت عمومی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰- ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و ۴۷۹۹۷- ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در شهرداری‌ها (دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیئت عمومی
استشار