تصویب نامه شماره ۱۲.۲۶۲۰۲ مورخ ۱۳۳۹.۹.۲۶ هیأت وزیران راجع به اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۳۹ به وزارت بهداری جهت مبارزه با وبا
تصویب نامه شماره ۱۲.۲۶۲۰۲ مورخ ۱۳۳۹.۹.۲۶ هیأت وزیران راجع به اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۳۹ به وزارت بهداری جهت مبارزه با وبا

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: تصویب نامه شماره ۱۲.۲۶۲۰۲ مورخ ۱۳۳۹.۹.۲۶ هیأت وزیران راجع به اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۳۹ به وزارت بهداری جهت مبارزه با وبا
استشار