درج مصوبات اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی
درج مصوبات اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: درج مصوبات اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی
استشار