شماره ۱۳۴۰۸/۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)
شماره ۱۳۴۰۸/۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: شماره ۱۳۴۰۸/۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹  مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)
استشار