شمول تصویب نامه نحوه پرداخت پاداش کارکنان دستگاه های اجرایی در سال ۷۰ به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
شمول تصویب نامه نحوه پرداخت پاداش کارکنان دستگاه های اجرایی در سال ۷۰ به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: شمول تصویب نامه نحوه پرداخت پاداش کارکنان دستگاه های اجرایی در سال ۷۰ به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
استشار