سرخط خبرها
امروز: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۱۶ ربيع أول ۱۴۴۱ مناسبت های امروز:
پیام استشار:
  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

قانون مدنی

دانلود قانون مدنی

 قانون مدنی :
  • مقدمه قانون مدنی
  • جلد اول – در اموال
 کتاب اول‌: در بیان اموال و مالکیت بطورکلی‌
 باب اول‌: در بیان انواع اموال‌
 فصل اول‌: در اموال غیرمنقول‌
 فصل دوم‌: در اموال منقوله‌
 فصل سوم‌: در اموالی که مالک خاص ندارد ( ماده ۲۳ الی ۲۸ )
 باب دوم‌: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به‌اموال ( ماده ۲۹ )
 فصل اول‌: در مالکیت‌
 فصل دوم‌: در حق انتفاع‌
 فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثا
 کتاب دوم‌: در اسباب تملک‌
 قسمت اول‌: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه‌
 باب اول‌: در احیاء اراضی موات و مباحه‌
 باب دوم‌: در حیازت مباحات‌
 باب سوم‌: در معادن‌
 باب چهارم‌: دراشیا پیداشده ‌و حیوانات‌ضاله
 باب پنجم‌: در دفینه‌
 باب ششم‌: در شکار
 قسمت دوم‌: در عقود و معاملات و الزامات‌
 اب اول‌: در عقود و تعهّدات بطورکلّی‌ ‌ ( ماده ۱۸۳ الی ۳۰۰ )
 باب دوم‌: در الزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود
 باب سوم‌: در عقود معینه مختلفه‌
 قسمت سوم‌: در اخذ به شفعه‌
 قسمت چهارم‌: در وصایا و ارث‌
 باب اول‌: در وصایا
 باب دوم‌: در ارث‌
 کتاب سوم‌: در مقررات مختلفه‌
  • جلد دوم‌: در اشخاص‌
 کتاب اول‌: در کلیات‌
 کتاب دوم‌: در تابعیت‌
 کتاب سوم‌: در اسناد سجل احوال‌
 کتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌
 کتاب پنجم‌: در غایب مفقودالاثر
 کتاب ششم‌: در قرابت‌
 کتاب هفتم‌: در نکاح و طلاق
 باب اول‌: در نکاح‌
 باب دوم‌: در انحلال عقد نکاح‌ ‌ ( ماده ۱۱۲۰ الی ۱۱۵۷ )
 کتاب هشتم‌: در اولاد
 باب اول‌: در نسب‌ ( ماده ۱۱۵۸ الی ۱۱۶۷ )
 باب دوم‌: در نگاهداری و تربیت اطفال‌
 باب سوم‌: در ولایت قهری پدر و جدّپدری‌ ( ماده ۱۱۸۰ الی ۱۱۹۴ )
 کتاب نهم‌: در خانواده‌
 فصل اول‌: در الزام به انفاق ( ماده ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ )
 کتاب دهم‌: در حجر و قیمومت‌
 فصل اول‌: در کلیات‌ ‌ ( ماده ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ )
 فصل دوم‌: در موارد نصب قیم و ترتیب آن‌ ( ماده ۱۲۱۸ الی ۱۲۳۴ )
 فصل سوم‌: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن(ماده ۱۲۳۵ الی ۱۲۴۷)
 فصل چهارم‌: در موارد عزل قیّم‌ ( ماده ۱۲۴۸ الی ۱۲۵۲ )
 فصل پنجم‌: در خروج از تحت قیمومت‌ ( ماده ۱۲۵۳ الی ۱۲۵۶ )
  • جلد سوم‌: در ادله اثبات دعوی‌ ( ماده ۱۲۵۷ الی ۱۲۵۸ )
 کتاب اول‌: در اقرار
 باب اول‌: در شرایط اقرار ( ماده ۱۲۵۹ الی ۱۲۷۴ )
 باب دوم‌: در آثار اقرار ( ۱۲۷۵ الی ۱۲۸۳ )
 کتاب دوم‌: در اسناد ( ماده ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵ )
 کتاب سوم‌: در شهادت‌
 باب اول‌: در موارد شهادت‌ ( ماده ۱۳۰۶ الی ۱۳۱۴ )
 باب دوم‌: در شرایط شهادت‌ ( ماده ۱۳۱۵ الی ۱۳۲۰ )
 کتاب چهارم‌: در امارات‌ ( ماده ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ )
 کتاب پنجم‌: در قسم‌ ( ماده ۱۳۲۵ الی ۱۳۳۵ )