سرخط خبرها
امروز: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۱۶ محرم ۱۴۴۱ مناسبت های امروز:
پیام استشار:
  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

قانون مدنی

دانلود قانون مدنی

      قانون مدنی :
  • مقدمه قانون مدنی
  • جلد اول – در اموال
         کتاب اول‌: در بیان اموال و مالکیت بطورکلی‌
       باب اول‌: در بیان انواع اموال‌
       فصل اول‌: در اموال غیرمنقول‌
       فصل دوم‌: در اموال منقوله‌
       فصل سوم‌: در اموالی که مالک خاص ندارد ( ماده 23 الی 28 )
       باب دوم‌: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به‌اموال ( ماده 29 )
       فصل اول‌: در مالکیت‌
       فصل دوم‌: در حق انتفاع‌
       فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثا
       کتاب دوم‌: در اسباب تملک‌
         قسمت اول‌: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه‌
       باب اول‌: در احیاء اراضی موات و مباحه‌
       باب دوم‌: در حیازت مباحات‌
       باب سوم‌: در معادن‌
       باب چهارم‌: دراشیا پیداشده ‌و حیوانات‌ضاله
       باب پنجم‌: در دفینه‌
       باب ششم‌: در شکار
         قسمت دوم‌: در عقود و معاملات و الزامات‌
       اب اول‌: در عقود و تعهّدات بطورکلّی‌ ‌ ( ماده 183 الی 300 )
       باب دوم‌: در الزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود
       باب سوم‌: در عقود معینه مختلفه‌
       قسمت سوم‌: در اخذ به شفعه‌
         قسمت چهارم‌: در وصایا و ارث‌
       باب اول‌: در وصایا
       باب دوم‌: در ارث‌
       کتاب سوم‌: در مقررات مختلفه‌
  • جلد دوم‌: در اشخاص‌
       کتاب اول‌: در کلیات‌
       کتاب دوم‌: در تابعیت‌
       کتاب سوم‌: در اسناد سجل احوال‌
       کتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌
       کتاب پنجم‌: در غایب مفقودالاثر
       کتاب ششم‌: در قرابت‌
         کتاب هفتم‌: در نکاح و طلاق
       باب اول‌: در نکاح‌
       باب دوم‌: در انحلال عقد نکاح‌ ‌ ( ماده 1120 الی 1157 )
         کتاب هشتم‌: در اولاد
       باب اول‌: در نسب‌ ( ماده 1158 الی 1167 )
       باب دوم‌: در نگاهداری و تربیت اطفال‌
       باب سوم‌: در ولایت قهری پدر و جدّپدری‌ ( ماده 1180 الی 1194 )
         کتاب نهم‌: در خانواده‌
       فصل اول‌: در الزام به انفاق ( ماده 1195 الی 1206 )
         کتاب دهم‌: در حجر و قیمومت‌
       فصل اول‌: در کلیات‌ ‌ ( ماده 1207 الی 1217 )
       فصل دوم‌: در موارد نصب قیم و ترتیب آن‌ ( ماده 1218 الی 1234 )
       فصل سوم‌: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن(ماده 1235 الی 1247)
       فصل چهارم‌: در موارد عزل قیّم‌ ( ماده 1248 الی 1252 )
       فصل پنجم‌: در خروج از تحت قیمومت‌ ( ماده 1253 الی 1256 )
  • جلد سوم‌: در ادله اثبات دعوی‌ ( ماده 1257 الی 1258 )
         کتاب اول‌: در اقرار
       باب اول‌: در شرایط اقرار ( ماده 1259 الی 1274 )
       باب دوم‌: در آثار اقرار ( 1275 الی 1283 )
       کتاب دوم‌: در اسناد ( ماده 1284 الی 1305 )
         کتاب سوم‌: در شهادت‌
       باب اول‌: در موارد شهادت‌ ( ماده 1306 الی 1314 )
       باب دوم‌: در شرایط شهادت‌ ( ماده 1315 الی 1320 )
       کتاب چهارم‌: در امارات‌ ( ماده 1321 الی 1324 )
       کتاب پنجم‌: در قسم‌ ( ماده 1325 الی 1335 )