نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهشماره ۷/۹۵/۱۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰در مورد  با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می­کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهشماره ۷/۹۵/۱۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰در مورد  با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می­کند؟

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهشماره ۷/۹۵/۱۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰در مورد  با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می­کند؟
استشار