هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای­عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب۱۳۹۷
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای­عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب۱۳۹۷

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای­عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب۱۳۹۷
استشار