عطف به نامه شماره ۵۳۷۰۰/۴۰۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۵۳۷۰۰/۴۰۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: عطف به نامه شماره ۵۳۷۰۰/۴۰۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ ایران  قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی که   با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی
استشار